MGTŠ logo I Feel Slovenia

Sistem elektronske kategorizacije nastanitvenih obratov

Za dostop do kategorizacijskega lista že kategoriziranega obrata, ki mu kategorizacija do septembra 2021 še ni potekla, kliknite tukaj:

Kategorizacija do 28.9.2021

Za prvo kategorizacijo obrata ali kategorizacijo obrata, ki mu je kategorizacija že potekla, nadaljujte spodaj.

Spoštovani, dobrodošli v elektronskem sistemu kategorizacije nastanitvenih obratov. Za vas smo ga pripravili z namenom, da bi vam olajšali samostojno izvedbo kategorizacije ter poenostavili preverjanje pogojev za doseganje posamezne kategorije po vrstah nastanitvenih obratov (v nadaljevanju NO).

Prosim, vpišite uporabniško ime in geslo


REGISTRACIJA

POZABLJENO UP. IME / GESLO

VPIS V APLIKACIJO

To možnost izberite, če ste svoj uporabniški profil že ustvarili in želite vstopiti v aplikacijo.
Ta deluje od 28.9.2021 in je prilagojena zadnjim spremembam Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov (UL RS, št. 182/20).

REGISTRACIJA NOVEGA UPORABNIKA / NO

To možnost izberite, če kategorizacijo nastanitvenega obrata opravljate prvič ali želite kategorizirati nov NO.

Če ste kategorizacijo opravili pred 28.9.2021, morate podatke o NO v celoti vpisati na novo, vključno s kreiranjem uporabniškega imena in gesla. Ob registraciji sami določite uporabniško ime in geslo ter vrsto NO, ki je predmet registracije. Z istim uporabniškim imenom in geslom lahko kategorizirate le en NO, razen če gre za nastanitvene obrate istega tipa, ki so kakovostno primerljivi in se nahajajo na istem naslovu (npr. več sob ali apartmajev v eni zgradbi).

Če imate na enem naslovu več različnih tipov NO (npr. sobo in apartma), je potrebni ustvariti več kategorizacijskih profilov (uporabniška imena morajo v tem primeru biti različna) in izvesti več kategorizacij (v tem primeru torej dve).

Sistem omogoča tudi poizkusno preverjanje izpolnjevanja pogojev za določeno kategorijo v obliki testne kategorizacije. Možnost testne kategorizacije je treba ustrezno izbrati v postopku registracije uporabnika. Testna kategorizacija ni formalna kategorizacija, namenjena je zgolj kot pomoč pri preverjanju kakovosti za nastanitvene obrate, lahko pa jo po uspešnem končanju testnega postopka pred zaključkom pretvorite v formalno.

REGISTRACIJA

POZABLJENO UP. IME / GESLO

To možnost izberite, če je bil vaš NO kategoriziran po 28.9.2021, vendar nimate pristopnih podatkov (up. imena in gesla) za pregled, popravke ali ponovno kategorizacijo (uporabniško ime in geslo).

POZABLJENO UP. IME / GESLO

Če ste kategorizacijo opravili pred tem datumom, vas prosimo, da podatke o nastanitvenih obratih v celoti vpišete na novo, vključno s kreiranjem novega uporabniškega imena in gesla.

Priporočamo vam, da si za razjasnitev morebitnih nejasnosti pred pričetkom kategorizacije preberete pojasnila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije.

We recommend that you read the explanations for using the electronic categorization system to clarify any ambiguities before starting the categorization: Instruction for the use of the electronic categorisation system

Za vsa dodatna pojasnila, pomoč pri prijavi v aplikacijo ter tehnično pomoč pri izvedbi postopka kategorizacije lahko pisno kontaktirate brezplačno svetovalno službo na e-mail: info@tgzs.si ali pokličete na tel. štev.: 01 58 98 280 in 041 620 973 (za težave z aplikacijo, kot npr. pozabljena gesla ipd.) ali na tel. štev.: 01 58 98 223 (za vsebinska vprašanja s področja gostinske zakonodaje ipd.).

ZAKONSKA PODLAGA POSTOPKA KATEGORIZACIJE

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18)

Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16)

Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18, 5/19 in 182/20)

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17)

OBVEZNOST KATEGORIZACIJE

Obveznost kategorizacije skozi aplikacijo velja za nastanitvene obrate, razvrščene v naslednje skupine:

 • hoteli,
 • moteli,
 • penzioni in gostišča,
 • kampi,
 • apartmaji, počitniška stanovanja in počitniške hiše,
 • sobe,
 • kmetije z nastanitvijo.

Obveznost kategorizacije z ročno izpolnitvijo kategorizacijskega lista, velja za:

 • marine (zagotavljati morajo minimalne tehnične pogoje in nuditi storitve, ki so predpisane s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov in Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje gostinske dejavnosti),

Kategorizacija ni obvezna za naslednje tipe nastanitvenih obratov:

 • šotorišča (zagotavljati morajo minimalne tehnične pogoje in storitve, ki so predpisane s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje gostinske dejavnosti),
 • prenočišča, kamor spadajo mladinski hostli, počitniški domovi, študentski in dijaški domovi, planinske in lovske koče, itd. (zagotavljati morajo minimalne tehnične pogoje in storitve, ki so predpisane s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje gostinske dejavnosti),
 • izven standardne oblike nastanitve (npr. glamping, hiške na drevesu, vinski sodi, čebelnjaki in podobne inovativne oblike nastanitve) v naravnem okolju, so lahko dopolnilna ponudba obstoječega gostinskega obrata iz 14. oz. 18. do 24. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje gostinske dejavnosti.

VELJAVNOST KATEGORIZACIJE

19. decembra 2020 je v veljavo stopil nov Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (UL 182/20). 3. člen tega pravilnika določa, da kategorije nastanitvenih obratov, določene v skladu s Prilogo 1 in Prilogo 2 Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18 in 5/19), veljajo do poteka njihove veljavnosti. Nastanitvenim obratom, ki jim je kategorijo v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08-popravek, 115/08 in 72/09) dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov, kategorija velja do izteka veljavnosti.

To v praksi pomeni, da:

 1. če je kategorizacijo za vaš NO v časovnem obdobju do 30.9.2018 opravil uradni ocenjevalec, ta velja do izteka petletne veljavnosti postopka (torej največ do 30.9.2023),
 2. če ste kategorizacijo za vaš NO v časovnem obdobju do 30.9.2018 opravili sami in je v času do danes niste obnovili, je potrebna takojšnja ponovna kategorizacija,
 3. če ste kategorizacijo za vaš NO opravili v časovnem obdobju od 1.10.2018 do 28.9.2021 (ali pa jo je za vas opravil uradni ocenjevalec), je njena veljavnost odvisna od kategorije NO, in sicer:
  - za hotele v kategoriji štiri zvezdice Superior, pet zvezdic in pet zvezdic Superior tri leta,
  - za hotele v kategoriji ena do štiri zvezdice pet let,
  - za motele, penzione in gostišča, kampe, apartmaje, počitniška stanovanja in počitniške hiše, sobe, kmetije z nastanitvijo v kategorijah štiri in pet zvezdic oziroma jabolk pet let,
  - za motele, penzione in gostišča, kampe, apartmaje, počitniška stanovanja in počitniške hiše, sobe, kmetije z nastanitvijo v kategorijah v kategorijah ene do treh zvezdic oziroma jabolk do spremembe kategorije. Kljub temu pa vam priporočamo, da ponovno izvedete oceno kategorije v skladu z novim (veljavnim) Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov in v skladu z novimi smernicami.

OCENITEV NASTANITVENEGA OBRATA

Kategorijo nastanitvenega obrata določi gostinec, sobodajalec oziroma kmet, ki izvaja gostinsko dejavnost v nastanitvenem obratu ali oseba po njegovem pooblastilu (ocenjevalec nastanitvenih obratov). Nastanitvenim obratom, ki potrebujete strokovno pomoč usposobljenih strokovnjakov, priporočamo, da se obrnete na osebe, ki so uspešno opravile strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov, ki je potekalo v organizaciji Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Seznam je dostopen tukaj.

OZNAČEVALNE TABLE IN SIMBOLI ZA OZNAČEVANJE KATEGORIJE

Z novim Pravilnikom o kategorizaciji se videz označevalnih tabel ni spremenil, zato nakup novih ni potreben. Izjema so označevalne table za hotele, ki morajo po opravljeni kategorizaciji pridobiti novo označevalno tablo, ki je skladna s podobo Združenja Hotelstars. hotelstars logo

Označevalna tabla ni obvezna za sobodajalce, ki opravljajo gostinsko dejavnost v večstanovanjskih stavbah, prav tako je ne potrebujejo nastanitveni obrati z eno zvezdico.

Označevalne table za nastanitvene obrate lahko naročite pri kateremkoli ustreznem izdelovalcu, ki mora tablo izdelati v skladu s prilogo 3 Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov: Simboli za označevanje kategorije in oblike označevalnih tabel za posamezno vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov in Tehnično dokumentacijo za izdelavo označevalnih tabel.

Označevalne table za oznako kategorije z zvezdicami lahko naročite pri: Roman Rugelj s.p., Pokopališka pot 3, 4202 Naklo, telefon: 041 681 056, e-mail roman.rugelj@siol.net.

Označevalne table za kmetije z nastanitvijo, ki imajo kategorije označene z jabolki, lahko naročite pri Pogorelec Janez, Lončarska ulica 22, 1331 Dolenja vas, telefon: 01 83 64 667, 040 690 517, e-mail: andreja.pogorelec1@gmail.com.

V skladu z določilom 5. člena Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov, morajo biti nastanitveni obrati označeni tudi v cenikih in v drugih trženjskih in promocijskih komunikacijah, in sicer lahko na naslednji način:
Hoteli – 1*, 1* superior, 2*, 2* superior, 3*, 3* superior, 4*, 4* superior, 5*, 5* superior
Moteli – 1*, 2*, 3*, 4*
Gostišča – 1*, 2*, 3*, 4*
Penzioni – 1*, 2*, 3*, 4*
Sobe – 1*, 2*, 3*, 4*
Počitniška stanovanja – 1*, 2*, 3*, 4*
Počitniške hiše – 1*, 2*, 3*, 4*
Apartmaji – 1*, 2*, 3*, 4*
Kampi – 1*, 2*, 3*, 4*, 5*
Turistične kmetije – 1 jabolko, 2 jabolki, 3 jabolka, 4 jabolka